Creative Team* 

David R. Gordon*  as Jackie,         Sheba Mason